Head GISDTDA

ทีม GISTDA ลงพื้นที่ที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ

   วันนี้ทีม GISTDA ลงพื้นที่ที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กรมทรัพยากรน้ำ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ประมงจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

   การลงพื้นที่ครั้งนี้ GISTDA ได้นำเสนอสถานการณ์อุทกภัยทั้งประเทศด้วยข้อมูลจากดาวเทียม โดยเปรียบเทียบข้อมูลน้ำของปี 2554 กับ 2565 รวมถึงประเมินสถานการณ์น้ำในทุ่งรับน้ำทั้ง 13 แห่ง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการวางแผนและติดตามสถานการณ์ในครั้งนี้

   ทั้งนี้ จากปริมาณน้ำที่ปล่อยออกจากเขื่อนเจ้าพระยา ส่งผลให้หลายพื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนฯ ได้ผลกระทบจากมวลน้ำมากขึ้น โดยกรมชลประทานจะปรับแผนการระบายน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณการระบายน้ำไม่ให้เกินระดับวิกฤติ และลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ โดยเฉพาะจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

   สำหรับการดำเนินงานของ GISTDA จะมีการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียมให้ครอบคลุมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อข้อมูลภาพจากดาวเทียมให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจได้ทันท่วงที.

amorn.pet 3/10/2565 0
Share :