Head GISDTDA

GISTDA ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) และ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) จัดตั้ง WarRoom เพื่อการติดตามและแก้ไขปัญหาของสถานการณ์น้ำท่วม ณ ที่ว่าการอำเภอเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

GISTDA ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) และ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) จัดตั้ง WarRoom เพื่อการติดตามและแก้ไขปัญหาของสถานการณ์น้ำท่วม ณ ที่ว่าการอำเภอเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
.
จากสถานการณ์น้ำในปัจจุบันที่มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความจำเป็นต้องระบายน้ำลงสู่พื้นที่รับน้ำ หรือที่เรียกกันว่า “ทุ่งรับน้ำ” เพื่อลดปริมาณน้ำ และลดความเสียหาย ก่อนที่จะปล่อยไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอีกครั้ง 
.
การลงพื้นที่ครั้งนี้ GISTDA ได้สนับสนุนข้อมูลระดับน้ำจากสถานีวัดระดับน้ำท่วมในพื้นที่ทุ่งรับน้ำ ข้อมูลปริมาณน้ำในทุ่งรับน้ำ, ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม, ข้อมูลสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว และแผนที่ พร้อมรายงานให้กับ นายวิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานในพื้นที่และประชาชน รวมถึงใช้ในการบริหารจัดการด้านอุทกภัย โดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
.
ทั้งนี้ GISTDA  สสน. และ กอนช. จะวิเคราะห์สถานการณ์แบบวันต่อวัน เพื่อให้เกิดการแจ้งเตือนไปยังเครือข่ายหน่วยงานทุกภาคส่วนรวมถึงชุมชนให้ได้ทราบข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันทวงที

phakpoom.lao 6/10/2565 0
Share :