Head GISDTDA

ข้อมูลดาวเทียมล่าสุดพบน้ำท่วมชัยภูมิและโคราช รวม 7 หมื่นไร่

 

GISTDA ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพดาวเทียม ICEYE วันที่ 7 ตุลาคม 2565 พบพื้นที่น้ำท่วมในบริเวณบางส่วนของลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งสิ้น 70,109 ไร่ ในเขตจังหวัดชัยภูมิ 68,214 ไร่ และนครราชสีมา 1,895 ไร่ โดยในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาข้าวทั้งสิ้น  63,717 ไร่ นอกจากนี้ ยังเป็นชุมชนที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคมบางส่วน 

สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งข้อมูลภาพจากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน และการติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป
  
สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง GISTDA เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง 

ตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ พร้อมรายงานสรุปพื้นที่น้ำท่วมแต่ละจังหวัด เพิ่มเติมได้ที่ https://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่22 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #เทคโนโลยีอวกาศ #น้ำท่วม #แม่น้ำชี #แม่น้ำมูล #ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ #ชัยภูมิ #นครราชสีมา #ICEYE

phasaphong.tha 7/10/2565 0
Share :