Head GISDTDA

GISTDA ร่วมเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการ The 22nd Congress of the Indo-Pacific Prehistory Association (IPPA)

   ระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2565 GISTDA ร่วมเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการ The 22nd Congress of the Indo-Pacific Prehistory Association (IPPA) ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการเกี่ยวกับงานด้านโบราณคดีและการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการจากการแลกเปลี่ยนและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ รวมทั้งเป็นการยกระดับการทำงานโบราณคดีภูมิภาคในบริบทโลก โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการ GISTDA ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ พร้อมด้วยทีมงาน GISTDA เข้าร่วมด้วย ณ ห้อง Convention Hall ชั้น 4 โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่

   การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและสร้างศูนย์กลางความเป็นเลิศให้กับวงการโบราณคดีไทย และเพื่อเสริมสร้าง ยกระดับขีดความสามารถด้านโบราณคดีให้ทัดเทียมในระดับสากล รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในระดับสากล ซึ่ง GISTDA ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และโครงการพัฒนาศักยภาพการสำรวจทางด้านโบราณคดีด้วยเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลขั้นสูง (Lidar) ของประเทศไทย (ระยะที่ 1: พื้นที่นำร่องเมืองโบราณอู่ทอง) เพื่อเผยแพร่การนำคุณค่าจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านโบราณคดีของประเทศต่อไป

amorn.pet 7/11/2565 0
Share :