Head GISDTDA

GISTDA ร่วมงาน “การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566”vร่วมงาน “การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566”

   วันนี้ GISTDA นำโดย ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมงาน “การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566” ซึ่งมอบนโยบายโดยนายวราวุธ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในฤดูกาลไฟป่าที่กำลังจะมาถึง

   โดย GISTDA ได้ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอข้อมูลของแอปพลิเคชัน Burn Check หรือระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงในที่โล่ง เพื่อจัดระเบียบพื้นที่เผาจากเศษซากวัสดุการเกษตร และวัชพืชต่างๆ ลดมลพิษหมอกควันที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมนำเสนอระบบการรายงานจุดความร้อน (Hotspot),พื้นที่เผาไหม้ (Burn Scar) จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากดาวเทียม รวมถึงการประเมินพื้นที่เสี่ยงไฟป่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ อีกทั้ง การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ทั้งในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ ช่วงสถานการณ์ และหลังเกิดสถานการณ์ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

amorn.pet 7/11/2565 0
Share :