Head GISDTDA

GISTDA เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Radar & Optical Data Assessment (VH-RODA) 2022

   เมื่อวันที่  7- 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา GISTDA เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Radar & Optical Data Assessment (VH-RODA) 2022 ซึ่งจัดขึ้นที่ ESA-ESRIN เมือง Frascati (อิตาลี) นำโดย ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ(สปภ.) ,ดร.สิทธิศักดิ์ หมูคำหล้า นักภูมิสารสนเทศ และ นายประโยชน์ ปวงจักร์ทา นักเทคโนโลยีอวกาศ  ได้เข้า การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว  ซึ่งในปีนี้ได้จัดเป็นครั้งที่ 3 โดยในที่ประชุมจะจัดให้มี Forum เปิด สำหรับ New Space การใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียมเชิงพาณิชย์ซึ่ง ในการประชุมมีการนำเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของข้อมูล Earth Observation (EO) การสอบเทียบ และการตรวจสอบ ของ SAR และเซ็นเซอร์ออปติคัลที่มีความละเอียดสูงมาก และผลิตภัณฑ์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นเฉพาะผู้ให้บริการข้อมูล EO เชิงพาณิชย์และกิจกรรม Cal/Val ที่เกี่ยวข้อง การทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนออปติคัลและ SAR การนำเสนอมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับคุณภาพข้อมูล เป็นต้น และบทบาทของ GISTDA ในการร่วมประชุมครั้งนี้เพื่อหาความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชตในรูปแบบของ Analysis Ready Data (ARD) ต่อไป

amorn.pet 11/11/2565 0
Share :