Head GISDTDA

GISTDA ร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นต่อการทำงานของ UN-SPIDER โดยชูประเด็นเป็นสะพานเชื่อมโยงสู่อาเซียน และการแบ่งปันข้อมูลดาวเทียมเพื่อการจัดการภัยพิบัติ

GISTDA ร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นต่อการทำงานของ UN-SPIDER โดยชูประเด็นเป็นสะพานเชื่อมโยงสู่อาเซียน และการแบ่งปันข้อมูลดาวเทียมเพื่อการจัดการภัยพิบัติ
United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response (UN-SPIDER) เชิญ GISTDA เข้าร่วมให้ความเห็นต่อการทำงานของ UN-SPIDER ในการประชุม UN-SPIDER Programme’s Regional Support Offices  ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่ง GISTDA ได้เสนอการเชื่อมโยง UN-SPIDER กับอาเซียนผ่าน ASEAN Research and Training Center for Space Technology and Applications (ARTSA) ซึ่ง GISTDA เป็นผู้ดำเนินการ และการแบ่งปันข้อมูลจากดาวเทียม THEOS-2 เพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ขณะเดียวกันก็เสนอให้ UN-SPIDER ใช้เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมกับ GISTDA ในการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ทางด้านพิบัติเพื่อตอบโจทย์การทำงานในปัจจุบัน เพื่อให้ได้นำมาใช้ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
UN-SPIDER เป็นโปรแกรมภายใต้ United Nations Office of Outer Space Affairs (UNOOSA) โดยมุ่งพัฒนา solutions เพื่อช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการภัยพิบัติ โดยรวมเรื่องการสำรวจระยะไกลเพื่อการสำรวจโลก ระบบดาวเทียมสื่อสาร และระบบดาวเทียมนำทาง 
การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกันของ UN-SPIDER Office ( 3 แห่ง บอร์น เวียนนา ปักกิ่ง) Regional Support Office (RSO) (27 แห่ง)  และ Partner ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดย GISTDA ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในฐานะ Potential Client/Partner โดยมี นายสยาม ลววิโรจน์วงศ์ ผอ.สปภ. และนางสาวรักษิณา เล็กธนู หน.ฝบก./สสพ. เป็นผู้แทน 
ที่ประชุมได้มีการนำเสนอการทำงานใน 2 ปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานต่อไป และขอให้ GISTDA ช่วยให้มุมมองเพื่อพัฒนาการทำงาน หรือประเด็นที่จะเชื่อมโยงกัน หรือประเด็นที่ UN-SPIDER จะสามารถทำให้แก่ประเทศไทย ซึ่งเมื่อ ผอ.สปภ. และ หน. ฝบก. พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าประเด็นสำคัญที่เป็นปัญหาของหน่วยต่างๆ คือการขาดแคลนภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อเกิดภัยพิบัติ จึงได้เสนอศักยภาพของ สทอภ. ในการเป็นเจ้าของดาวเทียมที่จะสามารถแบ่งปันภาพถ่ายดาวเทียม และดึงประโยชน์จากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญของ UN-SPIDER มาช่วยพัฒนาหลักสูตรของ สทอภ. ให้มีความหลากหลายทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
อนึ่ง การประชุมดังกล่าวไม่ใช่การประชุมอย่างเป็นทางการ จึงยังไม่มีพันธะผูกพันใดๆ

Nattakarn Sirirat 21/11/2565 0
Share :