Head GISDTDA

“GISTDA” ผนึกกำลัง “กองทัพบก” ขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพิ่มขีดความสามารถการป้องกันประเทศและภารกิจช่วยเหลือประชาชน

“GISTDA” ผนึกกำลัง “กองทัพบก” ขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
เพิ่มขีดความสามารถการป้องกันประเทศและภารกิจช่วยเหลือประชาชน

21 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ กองทัพบก (ทบ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA และ พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เสนาธิการทหารบก เป็นประธานในการลงนามฯ ณ ห้องประชุมอาคารศรีสิทธิสงคราม 
ในพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ กองทัพบก ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการขยายผลความร่วมมือครั้งที่ 3 แล้ว โดยทั้งสองหน่วยงานได้มีความร่วมมือกันตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมา GISTDA และ กองทัพบก ได้ร่วมกันนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาสนับสนุนในภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ ภารกิจป้องกันประเทศ การพัฒนาประเทศ รวมถึงร่วมกันวิจัยและพัฒนาระบบการจัดเก็บ  การบริหารจัดการข้อมูลจากดาวเทียม ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการนำไปใช้งานที่ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

จากการร่วมปฏิบัติภารกิจร่วมกันมา กองทัพบก ถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจที่สำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชน รวมถึงด้านการรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ และพร้อมที่จะให้ความมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนภารกิจให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งถือเป็นกลไกและเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายและเร่งด่วนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยพัฒนา การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากร รวมถึงพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในด้านความมั่งคงและด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศร่วมกันต่อไป

Nattakarn Sirirat 21/12/2565 0
Share :