Head GISDTDA

22-23 ธันวาคม 2565 UNSCEP ร่วมกับ GISTDA จัด Workshop

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้าน GIS กับงานด้านสาธารณสุข และเผยแพร่แนวความคิด รวมถึงการใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว โดยใช้ imap platform เป็นตัวอย่าง ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ถือเป็นการบูรณาการข้อมูลจากหลาย ๆ หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการบริหารในมิติด้านอื่น ๆ 
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีผู้แทนจากประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว และฟิลิปปินส์ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานในประเทศไทย ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลแม่ตื่น จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัยการท่องเที่ยวการบริการและการกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ในรูปแบบ Onsite และ Online ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสนับสนุนการใช้ข้อมูล Geospatial based platform เพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขให้กับหน่วยงานระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติได้นำไปประยุกต์ใช้ตามภารกิจ

phasaphong.tha 23/12/2565 185 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง