Head GISDTDA

GISTDA เปิดตัวแพลทฟอร์มภูมิสารสนเทศช่วยบริหารจัดการทะเลและชายฝั่งของไทย

27 กุมภาพันธ์ 2566 GISTDA จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “Marine GI Portal Based On A Holistic Approach เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลตามแนวทางการจัดการแบบองค์รวม” พร้อมเปิดตัวระบบ Marine GI Portal Platform ที่จะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ด้านทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย โดยมีนางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการภารกิจด้านภูมิสารสนเทศของ GISTDA กล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์ โฆษก GISTDA และผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศของ GISTDA กล่าวว่า ทะเลและชายฝั่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความสําคัญและมีคุณค่าอย่างมาก แต่ปัจจุบันกำลังประสบปัญหาด้านความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพของทรัพยากรและสภาพของแวดล้อมอย่างมากด้วยเช่นกัน สาเหตุหลักๆ เกิดจากการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว การเติบโตของแหล่งท่องเที่ยว การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม อีกทั้งยังขาดเครื่องมือในการบริหารจัดการและบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบ

“Marine GI Portal Platform” จึงถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมนักวิจัยและนักภูมิสารสนเทศของ GISTDA ที่จะนำข้อมูลภูมิสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนให้เกิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลโดยเฉพาะ ทั้งการจัดหา รวบรวม วิเคราะห์และจัดทำคลังข้อมูลด้านทรัพยากรด้านทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า ศรชล. ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคการศึกษา เป็นต้น

ระบบดังกล่าวประกอบด้วยเครื่องมือสำคัญๆ ในการทำงานไม่ว่าจะเป็น คลังข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่ง เครื่องมือการวิเคราะห์ความขัดแย้งการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ทางทะเล เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพป่าชายเลนแบบอัตโนมัติ และเครื่องมือวิเคราะห์การรั่วไหลของคราบน้ำมันในทะเล ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพร่วมกับระบบฐานข้อมูลทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ ในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้สามารถรองรับภารกิจตามแผนงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โฆษก GISTDA กล่าว

phakpoom.lao 27/2/2566 0
Share :