Head GISDTDA

GISTDA จับมือ DTI เดินหน้าพัฒนากิจการอวกาศไทย เพิ่มขีดความสามารถคนไทยสู่สากล

GISTDA จับมือ DTI เดินหน้าพัฒนากิจการอวกาศไทย เพิ่มขีดความสามารถคนไทยสู่สากล
.
27 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ DTI ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนากิจการอวกาศ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA และ พลเอกชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการ DTI ร่วมลงนาม ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ชั้น 10 DTI        แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
.
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะทั้ง 2 หน่วยงานต่างมีเจตนารมณ์และเป้าหมายเดียวกันเพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและกิจการอวกาศสู่ความยั่งยืน โดยการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอวกาศสู่ระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของความมั่นคง นอกจากนี้ จะร่วมกันผลักดันการพัฒนาท่าอวกาศยาน (Spaceport)  และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำประเด็น เรื่องความเป็นไปได้และผลกระทบของ Micro-Launcher พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากร อันก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันด้านอวกาศ ให้เกิดขึ้นภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจอวกาศซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนากิจการอวกาศอย่างยั่งยืนต่อไป
.
สิ่งหนึ่งที่ GISTDA และ DTI ให้ความสำคัญมาโดยตลอด คือ การให้ความรู้กับเยาวชน โดยหลังจากนี้ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านอวกาศ อาทิ Space Camp หรือการประกวดแข่งขัน CanSat เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนให้เกิดความตระหนักและสนใจเรียนรู้เพื่อต่อยอดในการพัฒนากำลังคนด้านอวกาศซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอวกาศต่อไปในอนาคต

Nattakarn Sirirat 27/2/2566 0
Share :