Head GISDTDA

GISTDA จับมือ 3 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เดินเครื่องเสริมสร้างเยาวชนด้าน Aerospace

1-5 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดค่ายการเรียนรู้มุ่งสู่อวกาศแก่เยาวชนในกิจกรรม “GISTDA Space Camp 2023"  รุ่นที่ 7 หัวข้อ “Aerospace Camp – Future Student” โดยเป็นการสร้างความร่วมมือด้านอวกาศ ร่วมกับ Space inspirium พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ สถาบันพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และภาคีเครือข่าย ที่มาพร้อมกับแนวคิดสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดสู่การพัฒนาเยาวชนด้านเทคโนโลยีอวกาศในอนาคต เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ และสัมผัสกับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ (play & learn) เดินหน้าสานฝันพัฒนาตนเองสู่อุตสาหกรรมอวกาศ

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นค่ายที่รวบรวมเยาวชนที่มีความฝันและความสนใจด้านอวกาศและการบินได้มาเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้ ทดสอบความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ ด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายจะได้รับโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้ ด้านการบิน กระบวนการเรียนรู้การสร้างดาวเทียม เทคโนโลยีอวกาศ ตลอดจนการศึกษาระบบนิเวศทางทะเล จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นต่างๆ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับเยาวชนที่เข้าร่วม ตลอดจนการได้สัมผัสอุปกรณ์เครื่องมือจากประสบการณ์จริงในการเข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาดาวเทียม รวมถึงการบิน เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้นำไปใช้ต่อยอดสู่เส้นทางสายอาชีพของเยาวชนในอนาคตต่อไปทักษะและประสบการณ์ที่น้องๆนักเรียนได้สัมผัสในครั้งนี้ถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใจเป็นอย่างยิ่ง โดยอย่างยิ่งไฮไลท์ในครั้งนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้จากการฝึกบินจากกองทัพอากาศ เพื่อจะต่อยอดในการเรียน การศึกษา หรือเส้นทางสายอาชีพ อนาคตอันใกล้เราอาจจะได้เห็นเยาวชนกลุ่มนี้ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศภายในประเทศ อีกทั้งเป็นการร่วมกันสร้างระบบนิเวศอวกาศ สร้างมาตรฐานเพื่อรองรับธุรกิจอวกาศต่อไปในระดับสากล

phakpoom.lao 1/5/2566 0
Share :