Head GISDTDA

GISTDA STATION 2023 #5

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร ผ่านรายการ GISTDA STATION  ประจำปีงบประมาณ 2566   ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารเผยแพร่ สาระความรู้ และเรื่องราวต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร ได้รับรู้และเข้าใจ สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานต่อได้

การจัดกิจกรรม “GISTDA STATION” Ep.5 ได้นำเสนอในหัวข้อเรื่อง  "โปรแกรม Chat GPT ดีอย่างไร?" โดย ได้รับเกียรติจาก ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผสทอภ. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

วิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้คือ   นายภัทราวุฒิ ภู่ทอง  ตำแหน่ง  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชำนาญการ จากสำนักพัฒนานวัตกรรม  

luckyka.tia 14/7/2566 0
Share :