Head GISDTDA

GISTDA ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13"

GISTDA ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13"
.
วันนี้  GISTDA นำโดยทีมทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13" ในระดับพื้นที่และตำบล ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) พร้อมนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ , การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมในระบบติดตามทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

Nattakarn Sirirat 11/9/2566 0
Share :