Head GISDTDA

GISTDA ร่วมเป็น speaker งานสัมมนา Planet on the road: Bangkok ในหัวข้อ “Satellite Data and Sustainability: A Dialogue with GISTDA and UNESCAP”

วันนี้ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ร่วมเป็น speaker งานสัมมนา Planet on the road: Bangkok ในหัวข้อ “Satellite Data and Sustainability: A Dialogue with GISTDA and UNESCAP” ณ Millenium Hilton Hotel  กรุงเทพฯ 
.
งานนี้เป็นการสัมมนาของบริษัท Planet ที่มีพาร์ทเนอร์จากต่างประเทศ ในโซน APAC เข้าร่วมงานจำนวน 70 ท่านน ซึ่ง GISTDA ได้ร่วมอภิปรายเรื่องการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวทียมเพื่อความยั่งยืนของประเทศ พร้อมแชร์ตัวอย่างการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ ในการนำข้อมูลจากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในกรณีภัยพิบัติ เช่น การติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ไฟป่า และภัยแล้ง ซึ่งการประยุกต์ใช้ข้อมูลในด้านนี้จำเป็นต้องใช้ข้อมูลดาวเทียมที่หลากหลาย มีการรวบรวมและวิเคราะห์เป็นรายสัปดาห์ตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดย GISTDA ได้มีพัฒนาโมเดลสำหรับการพยากรณ์และคาดการณ์ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น เช็คฝุ่น, Life Dee, Dought, sphere  รวมถึงการวิเคราะห์โดยใช้ Machine Learning, AI เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังร่วมเสวนาเกี่ยวกับผลกระทบเชิงนโยบายในการบูรณาการข้อมูลดาวเทียมกับแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนในอนาคต รวมถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือประยุกต์ใช้งานภาพถ่ายดาวเทียมและการขยายการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Planet ในภูมิภาคต่อไป

Nattakarn Sirirat 26/9/2566 0
Share :