Head GISDTDA

Singapore Geospatial Festival and OGC member meeting 2023

วันที่ 26 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา ร. ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล  รองผู้อำนวยการ GISTDA ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Singapore Geospatial Festival and OGC member meeting 2023 จัดโดย Singapore Land Authority (SLA) ณ Life Long Learning Institute ประเทศสิงคโปร์ โดยในงานมีการจัดนิทรรศการนำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนา Geospatial Applications ด้านต่างๆ โดยเยาวชน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน

 

ในช่วงบ่ายวันเดียวกันได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารหน่วยงาน SLA และผู้บริหารหน่วยงานด้าน Geospatial Technology ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อหารือแนวทางในการทำงานร่วมกัน ดร.ศิริลักษณ์ ได้นำเสนอโครงการ THEOS-2 ผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่างๆ ของ GISTDA รวมทั้งกิจกรรมพัฒนากำลังคนในทุกระดับด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  โดย GISTDA พร้อมเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านเครือข่าย ASEAN Research and Training Center for Space Technology and Applications (ARTSA)

phasaphong.tha 26/9/2566 0
Share :