Head GISDTDA

กิจกรรม Town Hall meeting ครั้งที่ 7 (ปิดท้ายไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2567)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 GISTDA จัดกิจกรรม  Town hall Meeting ผู้บริหารสร้างการรับรู้และเข้าใจ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผสทอภ. ที่ได้มาสร้างการรับรู้และรับทราบถึง นโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของ gistda ที่จะผลักดันให้ประสบความสำเร็จในปี 2567 นี้   

มีเจ้าหน้าเข้าร่วมทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online กว่า 190 คน

luckyka.tia 29/11/2566 690 0
Share :