Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
11 67069149347 จ้างการทบทวนและจัดทำสมรรถนะหลัก และสมรรถนะบริหาร ของ สทอภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13/6/2024
12 67069127147 จ้างเหมาพัฒนาระบบบริการข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำท่วม (ทรัพยากรเครื่องมือ-เครื่องจักรในการระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13/6/2024
13 67069128634 จ้างเหมาพัฒนาโมบายแอปพิเคชันเพื่อการบริการข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำท่วม (ทรัพยากรเครื่องมือ-เครื่องจักรในการะบายน้ำ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13/6/2024
14 67069100811 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมอนุภาค (Cleanroom) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 13/6/2024
15 67069150874 จ้างเหมาผลิตสื่อมัลติมีเดีย งานสัมภาษณ์ ตัดต่อคลิป VDO กิจกรรมสื่อสารภายใน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13/6/2024
16 67059500235 จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจวัดไฟป่าและหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12/6/2024
17 67069128843 จ้างเหมาพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้ชนิดพันธุ์ไม้ในแปลงถาวรป่าเต็งรังเบญจพรรณ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12/6/2024
18 67059627388 จ้างเหมาพัฒนาระบบวิเคราะห์ประมวลผลพฤติกรรมเรือจากข้อมูลระบบแสดงตัวตนเรืออัตโนมัติ (AIS) ภาคพื้นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12/6/2024
19 E67060005794 การยกระดับห้องปฏิบัติการ GALAXI simulation center และบำรุงรักษาระบบในการให้บริการและผลักดันอุตสาหกรรมอวกาศและดาวเทียม ระยะที่ 2 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12/6/2024
20 67069127987 จ้างเหมาบุคคลศึกษาข้อมูลการสำรวจห้วงอวกาศส่วนลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12/6/2024