Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. พบคุณภาพอากาศ PM 2.5 โดยรวมคุณภาพอากาศดีทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า) รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีคุณภาพอากาศดีเช่นกัน สูงสุดพบค่า AQI ไม่เกินระดับ 35 ที่จังหวัด #สกลนคร #กาฬสินธุ์ ในส่วนจังหวัด #น่าน ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดวานนี้ พบค่า AQI อยู่ในระดับ 31 เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว หลายพื้นที่จึงได้รับอิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนอง ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองลดลงเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 13/5/2564 0
Share :