Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา วันที่ประกาศ
11 65057302011 จ้างศึกษาและวิจัยเครื่องมือสำรวจและประมวลผลสำหรับ Smart City โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก คัดเลือก 23/6/2022
12 65067453443 จ้างอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร Executive Leadership Development Programming (ELDP) - Shaping GISTDA Future Now โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 23/6/2022
13 65067453443 จ้างอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร Executive Leadership Development Programming (ELDP) - Shaping GISTDA Future Now โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 23/6/2022
14 65067221858 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดฝึกอบรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก e-bidding 23/6/2022
15 65057367950 จ้างที่ปรึกษาพัฒนาต้นแบบเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศไทยในการรองรับการเป็นห้วงอากาศแบบบูรณาการ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 21/6/2022
16 65057239554 จ้างวิจัยพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ตรวจสภาพแวดล้อม (IoT) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก คัดเลือก 20/6/2022
17 65067250818 ซื้อรายงานผลสำรวจทางธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 20/6/2022
18 65057500231 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรจานสายอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก e-bidding 20/6/2022
19 65057283054 ประกวดราคาซื้อโดรนตรวจการณ์แบบปีกตรึงพิสัยไกลและอุปกรณ์รองรับการสื่อสารภาคพื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก e-bidding 20/6/2022
20 65067072125 จ้างผลิตรายงานผลการศึกษา (Report) สาระสำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศและกลไกลทางกฎหมายส่งเสริมภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากิจการอวกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 17/6/2022