Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
11 66119200233 จ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์หลักของ สทอภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15/11/2023
12 M66110011024 จ้างเหมาบริการ เพื่อบริหารจัดการภารกิจประธานคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลก (CEOS) ระยะที่ ๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15/11/2023
13 66119200991 จ้างบำรุงรักษาระบบ Microsoft Dynamics Ax โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14/11/2023
14 66119148008 จ้างเหมาแปลตีความการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) บริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคใต้ตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14/11/2023
15 66119148405 จ้างเหมาแปลตีความการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) บริเวณภาคเหนือตอนล่าง และภาคใต้ตอนล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14/11/2023
16 66119144953 ซื้อSoftware ลิขสิทธิ์สำหรับ สทอภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14/11/2023
17 66119091613 จ้างผลิตปฏิทิน GISTDA แบบตั้งโต๊ะ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9/11/2023
18 E66110000231 การขยายขีดความสามารถการให้บริการทดสอบชิ้นส่วนทางอากาศยานรองรับการทดสอบระดับสากล ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7/11/2023
19 E66110000243 ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมพร้อมติดตั้ง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2/11/2023
20 66109327071 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศกลาง สทอภ. (ด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (Back Office)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 30/10/2023