Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา วันที่ประกาศ
1 65087201180 จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูล ทดสอบ และสนับสนุน การพัฒนากำลังคนระดับสูงในอุตสาหกรรม Aerospace โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality ผ่านการใช้งานอุปกรณ์ Hololen 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 9/8/2022
2 65087079180 ประกวดราคาจ้างจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งสำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมจินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง e-bidding 8/8/2022
3 65087079180 ประกวดราคาจ้างจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งสำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมจินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน e-bidding 8/8/2022
4 65077179355 ซื้อโปรแกรมเพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 5/8/2022
5 65077514766 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดและปรับเทียบความถูกต้องผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้านนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจภาคทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding 5/8/2022
6 65087037066 จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของ สทอภ. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศเชิญชวน จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4/8/2022
7 65047311581 จ้างเหมาค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียมชนิดเรดาร์ (RADARSAT-2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 4/8/2022
8 65087046686 จ้างเหมาจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference - TCAC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2/8/2022
9 65087046686 จ้างเหมาจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference - TCAC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2/8/2022
10 65077173640 ประกวดราคาซื้อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ICT ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ ระยะที่ 3 กิจกรรมจัดซื้อระบบโครงสร้างด้านการประยุกต์และให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม THEOS-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง e-bidding 27/7/2022